Wisdom of life

Monthly Archives: octombrie 2016

Η επίσκεψη γερμανικής αντιπροσωπείας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Neamt

Μεταξύ 22 - 29 Οκτωβριού, τα μέλη της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Hilfe für Osteuropa Todtnau - Seelscheid E.V» από τη Γερμανία  επισκέπτονται τη Ρουμανία. Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τρία άτομα, η κ. Ursula Honeck - πρώτος πρόεδρος, ο κ. Gunther Köllner - Γραμματέας και η κ. Roswitha Ebser-Wenk - μέλος υποστήριξης της οργάνωσης. Η Οργάνωση «Hilfe für Osteuropa Todtnau - Seelscheid E.V» από τη Γερμανία, αναπτύσσει κοινωνικές-φιλανθρωπικές δραστηριότητες στη Ρουμανία για 26 χρόνια, ιδιαίτερα στην Piatra Neamt. Πρώτα ήρθε στη Ρουμανία τον Ιανουάριο του 1990, το Μάρτιο

Citește mai departe

Vizita delegaţiei din Germania la Consiliul Judeţean Neamţ

În perioada 22 octombrie - 29 octombrie, membri ai Organizației Umanitare „Hilfe für Osteuropa Todtnau – Seelscheid e.V” din Germania vizitează România. Delegaţia este alcătuită din trei persoane, doamna Ursula Honeck - prim preşedinte, domnul Gunther Köllner - secretar şi doamna Roswitha Ebser-Wenk - membru susţinător al organizaţiei. Organizaţia „Hilfe für Osteuropa Todtnau – Seelscheid e.V” din Germania, derulează activități social-filantropice în România de 26 de ani, în mod deosebit în Piatra Neamţ. Prima dată au venit în România în ianuarie 1990, în martie acelaşi an, au venit trei TIR-uri cu ajutoare şi de atunci vin în fiecare an primăvara şi toamna. Vineri, 28 octombrie a avut loc o întâlnire cu domnul Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ. Membrii delegaţiei germane au fost însoţiţi de doamna Augusta Jumanca,

Citește mai departe

Η αγαθότητα ένα χαρακτιριστικό των καλών ανθρώπων

Η Οργάνωση «Hilfe für Osteuropa Todtnau - Seelscheid Ε.V.» στη Γερμανία, η Ανθρωπιστική Ένωση «Ursula Honeck» από το Piatra Ίδρυμα Neamt και το Ίδρυμα Μαζί για την Κοινωνική Αλληλεγγύη από την Piatra Neamt  πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου, 2016, μια ανθρωπιστική δράση που φιλοξενείται από το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών „Samariteanul Milostiv” «Σαμαρείτης Ελεήμονος» από το Savinesti. Παρόντες ήταν τα μέλη της γερμανικής αντιπροσωπείας, η κ. Ursula Honeck - πρώτος πρόεδρος, ο κ. Gunther Köllner - Γραμματέας η κ. Roswitha Ebser-Wenk - μέλος της οργάνωσης, και

Citește mai departe

Bunătatea, o caracteristică a oamenilor de caracter

Bunătatea, o caracteristică a oamenilor de caracter Organizația „Hilfe für Osteuropa Todtnau – Seelscheid e.V” din Germania, Asociaţia Umanitară „Ursula Honeck” din Piatra Neamţ şi Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamţ au desfăşurat joi, 27 octombrie 2016, o acţiune umanitară găzduită de Centrul de Servicii Sociale „Samariteanul Milostiv” din Săvineşti. Prezenţi au fost membrii delegaţiei germane, doamna Ursula Honeck - prim preşedinte, domnul Gunther Köllner - secretar şi doamna Roswitha Ebser-Wenk - membru al organizaţiei, doamna Augusta Jumanca, preşedintele Asociaţiei Umanitare „Ursula Honeck” şi domnişoara Agafia Roşu, reprezentant al Fundaţiei Împreună pentru Solidaritate Socială. În cadrul acţiunii unamitare persoane cu dizabilităţi au primit cărucioare, pampers şi articole igienico-sanitare. Mezina

Citește mai departe

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γερμανία στο Δημαρχείο της Piatra Neamt

Μεταξύ  22 - 29 Οκτωβρίου 2016, τα μέλη της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Hilfe für Osteuropa Todtnau - Seelscheid E.V.» από τη Γερμανία επισκέπτονται τη Ρουμανία. Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τρία άτομα, η κ. Ursula Honeck - πρώτος πρόεδρος, ο κ. Gunther Köllner - Γραμματέας και η κ. Roswitha Ebser-Wenk - μέλος υποστήριξης της οργάνωσης. Η Οργάνωση «Hilfe für Osteuropa Todtnau - Seelscheid E.V.» από τη Γερμανία, αναπτύσσει κοινωνικές-φιλανθρωπικές δραστηριότητες στη Ρουμανία εδώ και 26 χρόνια, ιδιαίτερα στην Piatra Neamt. Οι δικαιούχοι των δώρων από τα πρώτα χρόνια

Citește mai departe

Vizita delegaţiei din Germania la Primăria Municipiului Piatra Neamţ

Vizita delegaţiei din Germania la Primăria Municipiului Piatra Neamţ În perioada 22 octombrie - 29 octombrie, membrii Organizației Umanitare „Hilfe für Osteuropa Todtnau – Seelscheid e.V” din Germania vizitează România. Delegaţia este alcătuită din trei persoane, doamna Ursula Honeck - prim preşedinte, domnul Gunther Köllner - secretar şi doamna Roswitha Ebser-Wenk - membru susţinător al organizaţiei. Organizaţia „Hilfe für Osteuropa Todtnau – Seelscheid e.V” din Germania, derulează activități social-filantropice în România de 26 de ani, în mod deosebit în Piatra Neamţ. Beneficiarii ajutoarelor, încă din primii ani, au fost Spitalul Judeţean, casele de bătrâni, grădiniţele şi şcolile din zonă. Ajutoarele constau în aparatură pentru spital, mobilier pentru şcoli (mese, scaune, bănci), rechizite, ghiozdane, produse de curăţenie, burse

Citește mai departe

Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον

Ο κύριος στόχος της κοινωνικής πρόνοιας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτή η δέσμη πραγμμάτων αποσκοπεί στην ανάπτυξη μεταξύ των μειονεκτούντων τμημάτων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους για μια πιο έντονη κοινωνική λειτουργία. Ο κοινωνικός  λειτουργός, προστάτης και προωθητής  αυτής  αιτίας που αξίζει, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνεχή αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων: το άτομο και το περιβάλλον

Citește mai departe

Avem nevoie unii de alții

Avem nevoie unii de alții Obiectivul principal al asistenței sociale este de a veni în ajutorul persoanelor aflate în dificultate pentru ca acestea să obțină condițiile necesare unei vieți decente. Acest ansamblu de măsuri urmărește să dezvolte în rândul segmentelor de persoane defavorizate propriile capacități și competențe pentru o mai pronunțată funcționare socială.  Asistentul social, protectorul și militantul acestei cauze demne, trebuie să aibă în vedere interacțiunea constantă dintre doi factori: individul și mediul lui de viață, având cunoștințe despre dezvoltarea lui umană, despre personalitatea lui, cat și despre contextul socio-cultural și moral în care trăiește. (mai mult…)

Citește mai departe

Ο σκοπός της κοινωνικής πρόνοιας

Ο σκοπός της κοινωνικής πρόνοιας είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε όσους δεν μπορούν να προσαρμοστούν από τον εαυτό τους στην κοινωνία στην οποία ζουν, οι οποίοι δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα βασικά δικαιώματα, και το όφελος από την καλή διατροφή, ένα αξιοπρεπές σπίτι, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, , την εκπαίδευση υγιεινής, μια σταθερή πηγή εισοδήματος και ευκαιριών για την αυτοανάπτυξη. Η κοινωνική πρόνοια προώθει ή κάνει την αποκατάσταση μιας αμοιβαία επωφελούς αλληλεπίδρασης

Citește mai departe

Menirea asistenţei sociale

Menirea asistenţei sociale este de a asigura accesul acelor persoane care nu se pot adapta prin forţe proprii la societatea în care trăiesc, cei care nu se pot bucura de drepturile fundamentale şi elementare precum cel de a beneficia de o alimentaţie corespunzătoare, de un adăpost decent, de servicii de îngrijire a sănătăţii, igienă, educaţie, de o sursă stabilă de venit şi de posibilităţi de autorealizare. Asistenţa socială promovează sau reface o interacţiune reciproc benefică între indivizi şi societate, în vederea ridicării calităţii vieţii sociale, atât la nivel individual şi familial, cât şi la nivel de grup şi comunitar. Asistenţa socială are deci, un rol de promovare a solidarităţii sociale. Acest rol social contribuie la menţinerea unităţii şi specificului asistenţei sociale şi se exprimă în acordarea ajutorului, în sentimentul

Citește mai departe